ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDENInleiding
Bent U bezoeker, gebruiker en/of afnemer (hierna: Gebruiker) van door Performer op dit Platform aangeboden vermakelijkheidsdiensten of maakt U gebruik van de door SNV aangeboden betaaldienst E­-Wallet, dan zijn deze Algemene gebruikersvoorwaarden van toepassing.
De Algemene gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op het bezoek van de Gebruiker aan dit Platform en de afname door de Gebruiker van vermakelijkheidsdiensten van de Performers die zijn geregistreerd op het Platform.
De Algemene gebruikersvoorwaarden vormen de regels voor het gebruik van het Platform door de Gebruiker en bepalen de relatie tussen enerzijds U, in uw hoedanigheid van Gebruiker van het Platform respectievelijk afnemer van door Performer aangeboden Diensten en anderzijds SNV als technisch Platform.
Deze Algemene gebruikersvoorwaarden zien derhalve niet op de Diensten die de Performers verrichten aan de Gebruikers. SNV is geen partij bij het aanbieden, het verkopen en/of de levering van door Performer aangeboden vermakelijkheidsdiensten. Als u de vermakelijkheidsdiensten afneemt van een Performer komt er aldus een overeenkomst tot stand tussen U en de Performer en niet tussen U en SNV.
Voordat u gebruikt maakt van het door SNV geboden technische Platform moet u deze Algemene gebruikersvoorwaarden aandachtig lezen en aanvaarden, inclusief de documenten en beleidsregels die er bij wijze van referentie deel van uitmaken. Als u niet akkoord kunt gaan met deze algemene voorwaarden of als u de taal niet begrijpt verlaat dan het Platform.
1. Algemeen
1.1. Deze Algemene gebruikersvoorwaarden vervangen alle eerdere gebruikersvoorwaarden die van toepassing waren tussen de Gebruiker en SNV met betrekking tot het gebruik van het Platform en de E-Wallet.
1.2. Door daadwerkelijk gebruik te maken van het Platform en/of de E-Wallet wordt u geacht deze Algemene gebruikersvoorwaarden te hebben geaccepteerd.
1.3. Bij vragen over deze Algemene gebruikersvoorwaarden kan Gebruiker de FAQ (veel gestelde vragen) raadplegen of contact opnemen met SNV via het contact formulier op het Platform.
1.4. SNV heeft het recht de Algemene gebruikersvoorwaarden te wijzigen. SNV informeert Gebruiker hierover middels het plaatsen van een nieuwe, aangepaste Algemene gebruikersvoorwaarden op het Platform. Slechts op verzoek van de geregistreerde gebruiker zal SNV de gewijzigde gebruikersvoorwaarden aan de Gebruiker toezenden. Wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking hiervan, of indien in de nieuwe Algemene gebruikersvoorwaarden een expliciete datum van ingang is opgenomen. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, zal de relatie tussen U als Gebruiker en SNV als Platform van rechtswege eindigen.
2. Definities
2.1. SNV: een bedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 122760 kantoorhoudende op het E-commerce Park Vredenberg, Unit 23, Willemstad Curaçao, hierin begrepen de met SNV gelieerde ondernemingen en partners van SNV.
2.2. (SNV) Platform: het technisch Platform van SNV waaraan een groot aantal websites zijn gelinkt.
2.3. Algemene gebruikersvoorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals van toepassing op de relatie tussen U als Gebruiker en SNV als technisch Platform.
2.4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die Diensten afneemt van Performer die op het Platform staat ingeschreven en desgewenst gebruik maakt van de SNV betaaldienst (E-Wallet).
2.5. Gebruikersaccount: de persoonlijke registratie van Gebruiker op het SNV Platform.
2.6. Gebruikersnaam: de naam waaronder Gebruiker geregistreerd staat op het SNV Platform. Tevens de naam die in combinatie met het persoonlijke wachtwoord toegang geeft tot de Gebruikersaccount.
2.7. Performer: de natuurlijke persoon die via het SNV Platform Diensten aanbiedt en verkoopt aan Gebruiker.
2.8. Performersaccount: de persoonlijke registratie van de Performer op het SNV Platform c.q. welke de informatie en de account van de Performer bevatten.
2.9. Performersnaam: de naam waaronder Performer staat vermeld op het SNV Platform.
2.10. Performersprofiel: de volledige beschrijving van de Performer zoals opgesteld door de Performer op zijn persoonlijke pagina.
2.11. Ingangsdatum: de datum waarop Gebruiker de algemene gebruikersvoorwaarden accepteert.
2.12. Inloggegevens: gegevens die toegang geven tot de Gebruikersaccount.
2.13. Gebruikersinformatie: alle informatie die U als Gebruiker op het SNV Platform c.q. in uw Gebruikersaccount plaatst, waaronder registratiegegevens, feedback en alle andere berichten.
2.14. Dienst: webcam vermakelijkheidsdienst die die de Performer aanbiedt en verkoopt aan de Gebruiker (in plaats van dienst wordt ook wel gerefereerd aan vermakelijkheidsdienst).
2.15. E-Wallet (pre paid virtueel tegoed): vooruitbetaald virtueel tegoed op naam van de Gebruiker. De E-Wallet is geen rekening maar een virtueel tegoed welke niet kan worden teruggeven aan de Gebruiker.
2.16. Financiële transactie: de transactie waarbij Gebruiker zijn virtueel tegoed oplaadt.
2.17. Direct Payment: de betaling door Gebruiker aan Performer voor afgenomen Diensten anders dan via de E-Wallet.
2.18. SNV betaaldienst: de creditering van de E-Wallet van Performer, tegen debitering van de E-Wallet van Gebruiker, voor betaling van geleverde Diensten door Performer aan Gebruiker.

3. Vereisten Gebruiker
3.1. Gebruiker moet juridisch bekwaam en handelingsbevoegd zijn om bindende overeenkomsten te sluiten.
3.2. Gebruiker mag niet jonger zijn dan 18 jaar en moet daarnaast tenminste de leeftijd hebben bereikt waarop het gebruik van het Platform juridisch is toegestaan.
3.3. De Gebruikersaccount is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook.
4. Registratie
4.1. Om de registratie te voltooien kiest Gebruiker een Gebruikersnaam en wachtwoord.
4.2. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht met Gebruikersnaam en wachtwoord.
4.3. Gebruiker moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om het wachtwoord beschermd te houden.
4.4. De Algemene gebruikersvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop Gebruiker zich registreert en de Algemene gebruikersvoorwaarden accepteert (Ingangsdatum).
4.5. Registratie als Gebruiker is geheel gratis.

5. SNV is slechts een technisch Platform
5.1. SNV fungeert slechts als een technisch Platform dat Performer in staat stelt anoniem Diensten aan te bieden aan Gebruiker en Gebruiker in staat stelt om anoniem vermakelijkheidsdiensten af te nemen.
5.2. SNV controleert noch de door Performer aangeboden Diensten niet noch is SNV betrokken bij de Diensten aangeboden door Performer.
5.3. SNV treedt slechts op als technisch Platform. SNV host alleen de door Performer in de Performersaccount geplaatste informatie, de door Performer aangeboden Diensten en de door Gebruiker in de Gebruikersaccount geplaatste informatie op het Platform.
5.4. SNV controleert geenszins de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden Diensten, de bevoegdheid van Performer om Diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Gebruiker om Diensten af te nemen. SNV garandeert dan ook niet de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden Diensten, de bevoegdheid van Performer om Diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Gebruiker om Diensten af te nemen. SNV garandeert evenmin dat Performer de aangeboden Diensten ook daadwerkelijk levert.
5.5. Gebruiker kan de Diensten zowel tegen betaling als om niet van Performer afnemen.
6. Geen vertegenwoordiging
6.1. SNV enerzijds en Gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elke partij handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening.
6.2. Deze Algemene gebruikersvoorwaarden hebben niet tot doel het tot stand te brengen van een agentuur, een agentuurovereenkomst, vennootschap, joint venture of andere vormen van samenwerking, noch, van een werkgever/werknemer relatie dan wel een franchisegever/ franchisenemer relatie. De Algemene gebruikersvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op het voornoemde.
7. Afname van Diensten
7.1. De prijs van de door Performer aangeboden Diensten wordt bepaald door de Performer zelf. De prijs van de aangeboden Diensten wordt door Performer vermeld op de persoonlijke pagina van de Performer.
7.2. De Diensten noch de in het kader van de Diensten verrichte handelingen worden niet door SNV goedgekeurd en/of gevalideerd.
7.3. Gebruiker moet voordat deze de Dienst afneemt zelf controleren of hij de Dienst mag afnemen/kopen van de Performer krachtens het toepasselijke recht in zijn land van herkomst en/of woonland.
7.4. Het kan niet worden uitgesloten dat de aangeboden Diensten schadelijk zijn voor Gebruiker, voor derde partijen en/of voor hun goederen.
8. Informatie en handelingen van Gebruiker
8.1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem/haar geplaatste Informatie op het SNV Platform.
8.2. De informatie en alle handelingen van Gebruiker mogen niet:
a. onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
b. beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk zijn;
c. inbreuk maken op auteursrecht, privacy of andere rechten;
d. in strijd zijn met de wet en/of andere regels;
e. in strijd zijn met de openbare orde en/of de goede zeden;
f. obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;
g. aansprakelijkheid voor SNV teweegbrengen en/of (geheel of gedeeltelijk) er toe leiden dat SNV het Platform niet meer kan exploiteren.
h. teweeg brengen dat het SNV Platform wordt onderbroken, wordt beschadigd of minder efficiënt functioneert dan wel op zodanige wijze wordt aangetast dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.

9. E-Wallet
9.1. De E-Wallet is een virtueel tegoed dat door SNV wordt geregistreerd na het plaatsen van gelden hierin door Gebruiker en dient ertoe dat Gebruiker bevrijdende betalingen kan verrichten aan Performer.
9.2. De E-Wallet wordt opgeslagen in het computersysteem van SNV. De E-Wallet is geen rekening maar een virtueel tegoed.
9.3. SNV kan limieten hanteren voor het opladen van de E-Wallet.
9.4. In geen enkel geval kan de E-Wallet worden beschouw als een deposito.
9.5. SNV vergoedt geen rente over het saldo van de E-Wallet.
9.6. SNV brengt de Gebruiker geen fee in rekening voor het gebruik van de E-Wallet.
9.7. De E-Wallet en/of de gelden geplaatst in de E-Wallet zijn niet terug vorderbaar.
9.8. Gebruiker zal geen toegang tot zijn E-Wallet geven aan derden noch hiertoe een poging doen.
9.9. Gebruiker mag geen handelingen verrichten die een belemmerende of verstorende invloed hebben op de E-Wallet (of de servers en netwerken waarmee de E-Wallet is verbonden).
9.10. Gebruiker zal de E-Wallet voor geen enkel doeleinde reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of ter beschikking van derden stellen.
9.11. Gebruiker gaat ermee akkoord dat in geval hij een Dienst afneemt van een Performer, het voor deze Dienst verschuldigde bedrag aan de Performer, direct en automatisch wordt afgeboekt van zijn E-Wallet teneinde een bevrijdende betaling aan de Performer te maken.
9.12. Betaling via de E-Wallet garandeert de anonimiteit van de Gebruiker en de Performer. Slechts de gekozen Gebruikersnaam respectievelijk de gekozen Performersnaam is zichtbaar.
9.13. SNV is geen partij bij het aanbieden, het verkopen en/of de levering van door Performer aangeboden Diensten. Het gebruik van de E-Wallet voor betaling van de Performer maakt dit niet anders.

10. Betaling via Direct Payment
10.1. De Performer kan op andere wijze betaald worden voor zijn Diensten aan de Gebruiker dan via de E-Wallet van de Gebruiker (Direct payment). Betaling van de door Gebruiker verschuldigde vergoeding, geschiedt op de wijze zoals Performer en Gebruiker onderling overeenkomen.
11. Privacy en persoonlijke gegevens
11.1. SNV functioneert slechts als Platform dat Performer in staat stelt Diensten anoniem aan te bieden en Gebruiker in staat stelt Diensten anoniem af te nemen.
Gelet op deze doelstelling wordt het niet aanbevolen om op enigerlei wijze persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, telefoonnummer, e­mail adres, social media accounts; enz.) vrij te geven.
11.2. Informatie over de gegevensbescherming door SNV is vermeld in het privacy beleid van SNV. In dit beleid wordt toegelicht hoe SNV omgaat met de persoonlijke gegevens van Gebruiker en hoe de privacy wordt beschermd bij het gebruik van de E-Wallet.
11.3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van Inloggegevens die aan zijn/haar Gebruikersaccount zijn gekoppeld en voor het nemen van alle redelijke maatregelen om deze informatie vertrouwelijk te houden.
11.4. SNV zal Gebruiker informeren ingeval zijn/haar Gebruikersaccount wordt opgeschort. SNV zal de Inloggegevens of Gebruikersaccount opnieuw activeren zodra dit mogelijk is en nadat de redenen voor de opschorting zijn opgeheven.
12. Fraude / AML/misbruik
12.1. SNV is gerechtigd bij een vermoeden van fraude, verboden transacties of witwassen een identiteitscontrole te laten uitvoeren. Het niet meewerken van Gebruiker aan een identiteitscontrole kan de onmiddellijke opschorting van het gebruik van de E-Wallet, evenals de beëindiging van de relatie tussen Gebruiker en SNV tot gevolg hebben.
12.2. Gebruiker erkent dat SNV gerechtigd is om bij een vermoeden van (betrokkenheid bij) fraude, verboden transacties, witwassen, overtreding van de Algemene gebruikersvoorwaarden, en/of een schending van de van toepassing zijnde wet­ en regelgeving het gebruik van de E-Wallet te schorsen, transacties en betalingsopdrachten te blokkeren en/of de Gebruikersaccount te sluiten. Gebruiker zal daarover worden geïnformeerd, tenzij dit SNV verboden is.
12.3. In geval van fraude, verboden transacties, witwassen, overtreding van de Algemene gebruikersvoorwaarden is Gebruiker aansprakelijk voor alle verliezen die door SNV worden geleden ten gevolge van/met betrekking tot de voornoemde handelingen.

13. Varia
13.1. SNV is gerechtigd alle betalingsverplichtingen die Gebruiker jegens SNV onder deze Algemene gebruikersvoorwaarden kan oplopen af te boeken van de E-Wallet van Gebruiker, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover SNV kan beschikken.
13.2. SNV is niet aansprakelijk ten aanzien van Gebruiker of derden voor enig door de Gebruiker geleden verlies als gevolg van opgelegde transactielimieten, of andere terugvorderingen.
14. Geschillen
14.1. Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat SNV geen partij is in en niet verantwoordelijk is voor enig geschil tussen Gebruiker en Performer.
14.2. Geschillen en claims voortvloeiend uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden dienen eerst te worden gemeld bij SNV online support.
15. Garanties
15.1. Gebruiker garandeert hij/zij ouder is dan 18 jaar. Gebruiker garandeert daarnaast tenminste de leeftijd te hebben bereikt die gebruik van de site juridisch toestaat.
15.2. Gebruiker garandeert dat hij/zij alle wetten, regelgevingen en verordeningen die van toepassing zijn op het afnemen van de Diensten van de Performers geregistreerd op het Platform alsmede op het gebruik van de E-Wallet te zullen naleven;
15.3.Gebruiker zal niet (pogen te) initiëren of profiteren van fraude, verboden transacties, witwassen, overtreding van de Algemene gebruikersvoorwaarden, en/of een schending van de van toepassing zijnde wet­ en regelgeving noch zal Gebruiker de van toepassing zijnde wet­ en regelgeving schenden.
15.4. Gebruiker is verplicht om eventueel verschuldigde belastingen, heffingen en commissies die (kunnen) voortvloeien uit het gebruik van het SNV Platform te betalen.

16. Uitsluiting van garanties
16.1. SNV geeft geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken, tijdige, veilige, of foutloze toegang tot het Platform, de werking van de servers en de levering van de Diensten door Performer.
16.2. SNV sluit binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid ter zake van het gebruik van het Platform door Gebruiker.
16.3. SNV geeft geen garanties dat het gebruik van het Platform zoals aangeboden door SNV altijd zal voldoen aan de Gebruikers vereisten noch dat de werking van de E-Wallet permanent, veilig, virus vrij en onfeilbaar zal zijn.

17. Schending Algemene gebruikersvoorwaarden
17.1. Onverminderd andere middelen die SNV ter beschikking staat, heeft SNV het recht Gebruiker onmiddellijk een waarschuwing te sturen, de Gebruikersaccount tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en het gebruik van het Platform aan Gebruiker te weigeren indien:
a. Gebruiker inbreuk maakt op de Algemene gebruikersvoorwaarden of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken;
b. het voor SNV onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die Gebruiker heeft verstrekt te controleren;
c. SNV meent dat Gebruiker zich bezighoudt, zal bezighouden of in enigerlei vorm betrokken of verwant is met fraude, verboden transacties, witwassen op het SNV Platform;
d. SNV meent dat Gebruiker door zijn handelingen SNV schade toebrengt of zal kunnen toebrengen.
18. Beperking van aansprakelijkheid SNV
18.1. De op het SNV Platforms aangeboden en afgenomen Diensten worden niet gevalideerd door SNV. Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de rechtmatigheid van zijn handelingen. SNV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op het SNV Platform aangeboden Diensten die de lichamelijke of geestelijke gezondheid kunnen aantasten.
18.2. SNV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte (gevolg)schade, waaronder begrepen:
*enig verlies of vervalsing van gegevens;
*winstderving (hetzij direct of indirect geleden); ­
*verlies van omzet;
*verlies van reputatie;
* verlies van opportuniteit;
* of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade ongeacht of het verlies of schade te wijten is aan enige wijziging die SNV heeft aangebracht aan het SNV Platform of de E­ Wallet, of wegens een permanente of tijdelijke onderbreking op het SNV Platform of E-Wallet, en ongeacht of er sprake is van enige nalatigheid van SNV of andere aan SNV toe te rekenen oorzaak.
18.3. De aansprakelijkheid van SNV, jegens Gebruiker – ongeacht de omstandigheden – is in ieder geval beperkt tot het totaal van de bedragen die Gebruiker via de E-Wallet aan de Performer heeft betaald in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, met een maximum van € 150,00.

19. Vrijwaring
19.1. Gebruiker verbindt zich ertoe SNV schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook – met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten – die afkomstig is van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit een schending van deze Algemene gebruikersvoorwaarden of de documenten die daar bij verwijzing deel van uitmaken, een inbreuk op welke wet of regelgeving dan ook of een inbreuk op de rechten van een derde door Gebruiker.
19.2. Wanneer Gebruiker een aanspraak of vordering op, of geschil heeft met Performer naar aanleiding van de diensten verleend door de Performer geregistreerd op het Platform, heeft Gebruiker geen verhaal op SNV, en vrijwaart Gebruiker SNV van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met een dergelijke aanspraak, vordering of geschil.
20. Mededelingen en kennisgeving
20.1. Verklaringen, kennisgevingen en andere mededelingen aan Gebruiker kunnen worden gedaan per post, per e­mail, via publicaties op het SNV Platform of andere redelijke methoden.
20.2. Alle mededelingen die aan Gebruiker zullen worden gedaan per email zullen worden gedaan via het e­mailadres dat Gebruiker heeft opgegeven tijdens de inschrijvingsprocedure.
20.3. Gebruiker kan zijn E-Wallet transacties kosteloos inzien in de online transactiegeschiedenis van zijn E-Wallet. Gebruiker gaat ermee akkoord geen papieren afschriften te ontvangen.

21. Beleidsregels
21.1. SNV behoudt zich het recht voor om beleidsregels op te stellen, die ten doel hebben de algemene voorwaarden aan te vullen en/of de bestaande bepalingen te preciseren dan wel herformuleren. Beleidsregels maken een integraal deel uit van de Algemene gebruikersvoorwaarden
21.2. SNV kan het beleid van tijd tot tijd wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op het SNV Platform.
21.3. Na bekendmaking kan Gebruiker gedurende 14 dagen na wijziging SNV kennis geven van zijn weigering deze wijzigingen te accepteren. Na melding hiervan zal de relatie tussen Gebruiker en SNV – onmiddellijk na deze melding – eindigen.
21.4. De beleidsregels die bij wijze van referentie integraal deel uitmaken van deze Algemene gebruikersvoorwaarden zijn: het SNV Privacy beleid, het GDPR beleid zoals begrepen in het cookie beleid en de Gebruikers Code of Conduct.

22. Beëindigen relatie met SNV
22.1. De Algemene gebruikersvoorwaarden blijven van toepassing totdat de relatie tussen de Gebruiker en SNV is beëindigd zoals hieronder beschreven.
22.2. Als Gebruiker de relatie met SNV wil beëindigen, kan deze dat te allen tijde onmiddellijk en kosteloos doen door de Gebruikersaccount te sluiten.
22.3. SNV kan de relatie met Gebruiker op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen als:
a. Gebruiker een essentiële bepaling van de Algemene gebruikersvoorwaarden heeft overtreden of door handelingen duidelijk maakt niet voornemens of in staat is te voldoen aan de essentiële bepalingen van de Algemene gebruikersvoorwaarden;
b. SNV hiertoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld wanneer het leveren van de E-Wallet aan Gebruiker wettelijk niet is of wordt toegestaan).
22.4. De beëindiging van de relatie tussen Gebruiker en SNV doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die op de relatie tussen Gebruiker en SNV van toepassing zijn geweest.
23. Toepasselijk recht
23.1. Op deze Algemene gebruikersvoorwaarden is het Curaçaos recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Gebruiker en SNV mochten ontstaan, naar aanleiding van de Algemene gebruikersvoorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten of andere handelingen in samenhang met deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbank te Curaçao. Zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
23.2. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de Engelse en een anderstalige versie van deze Algemene gebruikersvoorwaarden, is de Engelse versie bindend.
23.3. De rechter te Willemstad, Curaçao is bij uitsluiting bevoegd over een geschil te oordelen.

24. Overig
24.1. Gebruiker gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Algemene gebruikersvoorwaarden als ook uit alle documenten die bij verwijzing van toepassing zijn, vrij en van rechtswege door SNV kunnen worden overgedragen in geval van fusie, splitsing, overname of andere herstructurering.
24.2. De titels van de verschillende secties in deze Algemene gebruikersvoorwaarden zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikelen waarnaar ze verwijzen.
24.3. Indien SNV nalaat te handelen met betrekking tot een schending van deze Algemene gebruikersvoorwaarden door Gebruiker of door anderen, doet SNV niet automatisch afstand van het recht te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.
24.4. Indien SNV een in de Algemene gebruikersvoorwaarden vermeld wettelijk recht of rechtsmiddel niet uitoefent of afdwingt (of waarop SNV recht heeft conform het toepasselijk recht) kan dit niet worden gezien als een afstand van recht van SNV. Evenmin wordt dit gezien als het afstand doen van het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. SNV kan en mag nog steeds gebruik maken van haar rechten of rechtsmiddelen.
24.5. Hetgeen geregeld in de artikelen: “8. Informatie en handelingen van Gebruiker”, “15. Garanties”, “20 Mededelingen en kennisgeving”, “23. Toepasselijk recht” en “24. Overig” blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze Algemene gebruikersvoorwaarden.
24.6. Deze Algemene gebruikersvoorwaarden, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, bepalen de gehele relatie tussen Gebruiker en SNV.


Gedragscode voor GebruikersVoor het afnemen van de diensten van de Service Providers die geregistreerd zijn op het platform van (het Platform) (de Diensten), moeten de Gebruikers een Gebruikersaccount openen op het Platform en dit kader moeten ze zich houden aan deze Gedragscode.

In aanvulling op de Gedragscode (ook aangeduid als: "Code"), moeten Gebruikers zich houden aan de Gebruikersvoorwaarden. Niets in deze Gedragscode zal geacht worden andere verplichtingen die de Gebruiker aan heeft te wijzigen, te beperken of anderszins te beïnvloeden (ongeacht of deze verplichting is geschreven of anderszins).

zal de relatie met een Gebruiker die de Code of de wet schendt, beëindigen.

De code bestaat uit 3 delen. Sectie A bevat regels voor het afnemen van de Diensten van Performers die zijn geregistreerd op het Platform. Deel B bevat normen met betrekking tot bedrijfsethiek en deel C geeft aanvullende bepalingen.

A. AFNEMEN VAN DIENSTEN VAN DE OP HET PLATFORM GEREGISTREERDE PERFORMERS
Bij het afnemen van de diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, zijn de Gebruikers verplicht om de mensenrechten te respecteren zoals nageleefd door de internationale gemeenschap en uitgeroepen onder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de kern conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie.

1. Vrije keuze
Bij het afnemen van de Diensten van de Performers die zijn geregistreerd op het Platform, zullen de Gebruikers dienen te respecteren dat alle Performers de Diensten via het Platform vrijwillig moeten aanbieden.
2. Verbod van kinderarbeid
Bij het kopen van de Diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, dienen de Gebruikers het verbod op kinderarbeid te eerbiedigen. De term "kind" verwijst naar elke persoon onder de leeftijd van 18 of 21 overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving.
3. Non-discriminatie
Bij het afnemen van de Diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, dienen de Gebruikers zich te onthouden van intimidatie en onwettige discriminatie.

B. ETHIEK

Ter zake van alle interacties tussen en de Gebruikers en in alle zakelijke interacties tussen de Gebruikers en de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, stelt hoge eisen aan de integriteit.

1. Bedrijfsintegriteit
Bij het afnemen van de Diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, zijn alle vormen van corruptie, afpersing en verduistering ten strengste verboden.
2. Geen oneigenlijk voordeel
Het is Gebruikers niet toegestaan ​​om hun Gebruikersaccount te gebruiken als een “goed dat waarde vertegenwoordigt” in het kader van het direct of indirect verstrekken, beloven te verstrekken of aanbieden van “een goed dat enige waarde vertegenwoordigt”, aan overheidsfunctionarissen of openbare internationale organisatieambtenaren, politieke partijen.
3. Openbaarmaking van informatie
Gebruikers dienen geen informatie over bedrijfsactiviteiten, structuur, financiële situatie en prestaties met betrekking tot aan een andere partij te verstrekken. Gebruikers zullen handelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en gangbare branchepraktijken op dit gebied.
4. Intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid en privacy van gegevens
Het is Gebruikers verboden om of door derden gepatenteerde technologie, auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere intellectuele eigendommen of vertrouwelijke informatie te gebruiken zonder schriftelijke toestemming. Het is Gebruikers verboden om vertrouwelijke informatie van over te dragen, te publiceren, bekend te maken of te gebruiken, anders dan noodzakelijk in het kader van de normale bedrijfsvoering of zoals door is toegestaan.
5. Wetten en voorschriften met betrekking tot privacy van gegevens
Gebruikers moeten zich houden aan de van toepassing zijnde privacywetten en -voorschriften.
6. Eerlijk zakendoen
Bij het afnemen van de Diensten van de Performers die op het Platform zijn geregistreerd, zullen Gebruikers alle normen van eerlijk zakendoen handhaven.


C. AANVULLENDE BEPALINGEN

1. Belangenconflicten
Gebruikers moeten de vrijheid hebben om met totale objectiviteit te handelen in hun relatie met , en dus belangenconflicten vermijden.

2. Officiële ambtenaren
Gebruikers moeten eerlijk zijn in discussies met vertegenwoordigers van regelgevende instanties en overheidsfunctionarissen en samenwerken met vertegenwoordigers van bij interne of externe onderzoeken of audits van de relatie van Gebruikers met betrekking tot of in verband met .

3. Contacten
Gebruikers dienen de support te informeren als zich een situatie voordoet waardoor de gebruiker in strijd met deze code handelt. Gebruikers worden aangemoedigd om onmiddellijk contact op te nemen met en samen te werken bij het oplossen van de nalevingsproblemen.


AGREEMENT BETWEEN AND THE INDEPENDENT PERFORMER (the Performer Agreement)

(20 November 2019)

Terms and Conditions Applying between SNV and the Performer (hereafter: Performer)
The following Performer Agreement and all terms and conditions shall apply to the legal relationship between SNV and the Performer.

This Performer Agreement describes the general terms & conditions that apply when a Performer uses the services provided by SNV, namely:
A. General Platform Services
B. SNV Payment Service (Billing)

1. General

1.1 This Performer Agreement replaces all previous agreements between the Performer and SNV and the available Payment Service (Billing) and General Platform Services" offered by SNV.
1.2 If the Performer has questions about this Performer Agreement, the Performer can consult the FAQ page (Frequently Asked Questions) or contact SNV via the contact form on the SNV Platform.
1.3 SNV has the right to make changes to the Performer Agreement. SNV will notify the Performer of such changes by means of placing the new, amended Performer Agreement on the SNV Platform, by means of an e-mail to the registered Performer upon request, or by other means. Changes will take effect 14 days after being announced, or at another time if this is stipulated in the notification. If the Performer is unable to agree with the changes the Performer Agreement will terminate.
1.4 This Performer Agreement is drawn up in the English language. In the event of a conflict between the English version and a version in another language the English version will prevail.
1.5 This form will be countersigned by SNV and consultable at any time on the Performer account.

2. Definitions

2.1 Entertainment Webcam Service: a service offered and sold by the Performer.
2.2 E-Wallet: virtual credit balance registered by SNV upon receipt of funds from the User. The User's E-Wallet is stored in the SNV computer system. The E-Wallet is not an account but a virtual balance.
2.3 Financing Transaction: the transaction in which the User deposits credits into his/her virtual balance (E-Wallet).
2.4 General Platform Services: the services SNV provides to the Performer for the use of the SNV Platform in return for payment.
2.5 Payment Day: the 1st or 16th day of each calendar month. If this day falls on a Saturday, Sunday or public holiday, the Payment Day will be postponed to the next following days.
2.6 Payment Instruction: the authorisation the User gives SNV to deduct the payment from the virtual credit balance in the User's E-Wallet for the Entertainment Webcam Services purchased from the Performer; these credits are automatically and instantly credited to the Performer Payment Account.
2.9 Payment Transaction: the transaction in which SNV transfers the credits held in the Performer's Payment Account into the bank account of the Performer.
2.10 Policy Rules: documents prepared by SNV and published on the SNV Platform containing mandatory or non-mandatory rules which apply to the relationship between SNV and the Studio Performer as a result of the Performer Agreement including but not limited to Privacy/ GDPR rules, Code of Conduct, KYC rules and AML rules.
2.11 Reservation Requirement: the amount that SNV reserves temporarily in accordance with the Performer Agreement to cover possible payment cancellations by Users.
2.12 SNV refers to , registered with the Chamber of Commerce under number 122760, with its offices at E-Commerce Park Vredenberg, unit 23, Willemstad, Curaçao and to the companies and Partners affiliated with
2.13 SNV Payment Service: crediting the Performer Payment Account, upon the deduction of a virtual credit balance held by the User (E-Wallet), for payment of Entertainment Webcam Services the Performer has sold to the User.
2.14 SNV Platform: the technical platform exploited by SNV that enables the Performer to provide and sell Entertainment Webcam Services anonymously and enables the User to purchase Entertainment Webcam Services anonymously.
2.15 Performer: the party who offers and sells his Webcam Entertainment Services to the Users via the SNV Platform and either operates as an independent professional or as a micro company in his country of residence.
2.16 Performer Agreement: these general terms and conditions as agreed between the Performer and SNV also referred to as "you" or "Model".
2.17 Perform er Account: the Performer's personal registration on the SNV technical platform containing the personal information of the Performer (Performer's Profile and the Performer's Name).
2.18 Performer Fees: the fees SNV charges to the Performer for providing the General Platform Service and the SNV Payment Service.
2.19 Performer's Name: the name under which the Performer is registered. Also the name that, in combination with the personal password, gives access to the Performer's Account.
2.20 Performer Payment Account: the Performer's current account with SNV, to which SNV credits payments made by Users for the purchase of the Webcam Entertainment Services provided and sold by the Performer and to which SNV debits amounts owed to SNV by the Performer.
2.21 Performer's Profile: the full personal and physical description of the Performer.
2.22 Third Party: any party except the Performer and SNV.
2.23 Transaction Fees: the costs associated with the Payment Transaction.
2.24 User: a person who purchases entertainment services from the Performer via a Website connected to the technical platform of SNV and who may or may not use the SNV Payment Service (E-Wallet).
2.25 User Account: the User's personal registration on the SNV technical platform.
2.26 Website: a website linked to the technical platform of SNV.
2.27 Micro Company: an enterprise which meets two of the following three criteria and do not fail to do so for at least 10 years (1) fewer than 10 employees, (2) balance sheet total below 2 million euro and turnover below 2 million euro. (definition European Union).

3. Registration of the Performer

3.1 The Performer must be a person who is legally competent and authorised to sign binding agreements and must be at least 18. If the legislation in the country of the Performer differs from this rule the Performer Manager/Owner must be at least 21. For this purpose the Performer will supply a copy of a valid ID of the Performer together with his photograph.
3.2 A person whose (Studio) Performer Account has been temporarily or permanently suspended, cannot register a Performer.
3.4 The Performer is obliged to make a Performer Account by completing and sending the applicable on-line registration form and upload all forms as requested during the registration process.
3.5 The moment SNV has received and approved the documents, SNV shall send the Performer an e-mail to confirm the registration, a link and a password to access the Performer Account.
3.6 After approval the Performer will have access to the countersigned Performer Agreement on his Performer Account and will be able to offer and sell Webcam Entertainment Services (Effective Date).
3.7 The Performer shall be under the obligation to supply current, correct, complete and truthful data in respect of himself. The Performer shall furthermore be under the obligation to immediately inform SNV of any changes in said data (such as Address, Banking Information, etc.).
3.8 There is no charge for registering as a Performer.
3.9 In the event of non-compliance with this article SNV shall be entitled to dissolve the Performer Agreement with immediate effect or to suspend the Performer Agreement for an (in)definite period of time.

4. Password and Performer’s Name

4.1 The Performer is responsible for all actions (including but not limited to safeguarding the secrecy) involving the Performer’s Name and his password.
4.2 The Performer must observe all the appropriate security measures to protect his password. The Performer is not allowed to reveal such password to Third Parties.
4.3 Neither is the Performer allowed to permit Third Parties to use the Performer’s Name and his password either directly or indirectly.
4.4 The password and Performer’s Name given to the Performer is for that person ONLY.
4.5 The Performer indemnifies and holds SNV harmless from any loss of his password and/or Performer’s Name, including but not limited to; actual, total, capital or consequential loss, for reason of the Performer not safeguarding the secrecy of the password to their account. In this case, the Performer shall be liable for the costs incurred and the damage sustained by SNV. SNV shall never be liable to the Performer for any damage resulting from loss, theft, publication or misuse of the password of the Performer.
4.6 In the event there is any suspicion that the password and/or the Performer’s Name of the Performer are misused, the Performer shall immediately notify SNV thereof.

5. SNV is a technical platform only

5.1 SNV acts exclusively as a technical platform that enables the Performer to provide and sell Entertainment Webcam Services anonymously and enables the User to purchase Entertainment Webcam Services anonymously.
5.2 SNV does not check, monitor or validate the Entertainment Webcam Services provided and sold by the Performer and SNV is in no way involved in the Entertainment Webcam Services provided and sold by the Performer.
5.3 SNV has no control over the quality, safety or legality of the Entertainment Webcam Services offered and sold by the Performer, the Performer’s competence to offer and sell the Entertainment Webcam Services and the User’s competence to purchase the Entertainment Webcam Services.
5.4 SNV does not guarantee the Performer that the User will pay for the Entertainment Webcam Services purchased by the User from the Performer.
5.5 The provision and sale of the Entertainment Webcam Services by the Performer to the Users and the purchase of the Entertainment Webcam Services by the Users only constitute an agreement between the Performer and the Users. SNV is not a party to this sale.
5.6 The Performer agrees and acknowledges that SNV is not a party to and is not responsible for any dispute between the User and the Performer.

6. No representation

6.1 SNV on the one hand and the Performer on the other are independent professional parties; each party acts only in its own name and on its own behalf.
6.2 It is not the purpose of this Performer Agreement to establish an agency, mandate ship, partnership, joint venture or any other form of collaboration, an employer-employee relationship or a franchisor-franchisee relationship. The Performer Agreement consequently does not create any of the above.

7. Provision of Entertainment Webcam Services

7.1 The Performer is offering and selling the Entertainment Webcam Services to its customers which also means that the Performer has to comply with the applicable VAT rules in this respect as following from the decision of the European Court of Justice (ECLI:EU:C:2019:388).
7.2 SNV does not determine the price of the offered Entertainment Webcam Services.

8. Services provided by SNV to the Performer

8.1 SNV will provide the Performer:
I. General Platform Services
II. SNV Payment Service (Billing)
8.2 The amount of the Payment Transaction is based on 50% (or another percentage agreed otherwise) of the turnover of the Performer. The remaining amounts are retained by SNV to cover the payment of the invoices of SNV due by the Performer for the General Platform Services and the SNV Payment Services. In case part of the General Platform Services are provided by an Affiliate under a contract in this respect with AC Webconnecting NV, the part of the Performer Fees related to those services, will be retained for the account of AC Webconnecting NV.
8.3 The Performer can download at any time from his Performer Account the invoices which have been paid by retaining amounts from the Performer Fees as set out above.
8.4 Transaction Fees may apply depending on the chosen payment method as laid down in the Performer Account.
8.5 SNV is entitled to change General Platform Fees. Changes take effect 14 days after the change has been announced on the SNV Website, unless stipulated otherwise. If, in the 14 days after this change, the Performer notifies SNV that he/she does not accept the changes in question the Performer Agreement and the right to use the SNV paid services will terminate immediately upon receipt of this notification.

9. SNV Payment Service

9.1 The Performer is obliged to provide complete, up-to-date and correct registration information and information about the Performer Account and to update this information on a regular basis to keep it current and correct.
9.2 If a Financing Transaction is reversed for whatever reason (charge back from a User) SNV is entitled to recover such charge back from the Performer by debiting the previously credited amount back from the Performer's Payment Account.
9.3 SNV will carry out the Payment Transaction if the amount of the Payment Transaction entirely covers the costs SNV will incur in respect of the chosen payment method.
9.4 SNV has a Reservation Requirement of 5 percent of Performer’s turnover. The Reservation Requirement is a temporary reserve (180 days) to cover potential payment cancellations (charge backs) by the User.
9.5 SNV can suspend a Payment Transaction if SNV, at its own discretion, suspects that the Transaction: is based on a factual error; is fraudulent or is made using a fraudulent or invalid method of payment.
9.6 SNV will notify the Performer about the suspension of any Payment Transaction.
9.7 SNV is entitled to deduct all payment obligations that SNV may accrue under this Performer Agreement from the Performer's Payment Account, in addition to all other rights and legal means available to SNV pursuant to this Performer Agreement.
9.8 SNV is not liable to the Performer or third parties for any loss suffered by the Performer as a result of imposed transaction limits, Reservation Requirements, payment cancellations or other refund demands.
9.9 The Performer agrees that:
a. the Performer's Payment Account may not be a deposit account;
b. SNV is not required to pay the Performer interest on any balance in the Performer's Payment Account.
9.10 Any dispute with respect to the SNV Payment Service must, in the first instance, be reported to the SNV online support team.
9.11 The Performer is not obliged to use the SNV Payment Service in providing and selling the Entertainment Webcam Services.
9.12 SNV is entitled to change its Billing Fees. Changes take effect 14 days after the change has been announced on the SNV Website, unless stipulated otherwise. If, in the 14 days after this change, the Performer notifies SNV that he/she does not accept the changes in question the Performer Agreement and the right to use the SNV paid services will terminate immediately upon receipt of this notification.

10. Guarantees

10.1 Each party declares and guarantees that he/she is legally competent and authorised to sign this Performer Agreement.
10.2 The Performer guarantees SNV that:
a. the Performer will comply with:
• all the laws, regulations and bylaws that apply to the provision and sale of /his/her Entertainment Webcam Services;
• all the laws, regulations and bylaws related to the Performer’s use of the General Platform Services and/or SNV Payment Service
• (the rules resulting from) the Performer Agreement.;
• the national legislation of the country in which the Performer is located.
b. the Performer will not attempt to initiate or receive a Payment Transaction that is illegal or fraudulent or that conflicts with the applicable legislation and regulations;
c. the Performer will pay all taxes, levies and commissions it is due in connection with the use of the SNV services and/or the SNV Platform and/or the Website as well as in connection with the Webcam Entertainment Services sold by the Performer to the Users.
10.3 The Performer indemnifies and/or shall be liable for any damage sustained by SNV as a result of non-compliance with the stipulations of section 10.2 of the present article. The Performer cannot exculpate itself towards SNV by stating that the damage arose as a result of a violation by the Performer. The Performer shall be liable for its or its Performer's actions at all times.
10.4 SNV guarantees the Performer that she will provide the General Platform Services and the SNV Payment Service with reasonable care and professionalism.
10.5 SNV does not guarantee that the General Platform Services and the SNV Payment Service will meet all of the Performer’s requirements and will function uninterruptedly, be virus-free, safe or error-free.

11 Announcement and notification

11.1 Declarations, notifications and other announcements from SNV to the Performer can be made by post, e-mail, via publications on the SNV Platform or by any other reasonable method.

12. Obligations of the Performer

12.1 The Performer – and not SNV -is responsible and liable for the information placed in the Performer Account as well as for the Performer's Profile and the Performer’s name.
12.2 The information as mentioned in article 12.1 and any actions on the part of the Performer and/or the Performer cannot:
a. be incorrect, inaccurate or misleading;
b. be insulting, threatening, damaging or defamatory;
c. infringe copyrights, privacy or other rights;
d. break the law or violate any other regulations;
e. breach public order and/or public morals;
f. be obscene or inappropriate or contain child pornography;
g. create liability for SNV or cause the (full or partial) loss of its services;
h. cause the SNV technical platform to suffer interruptions or damage, function less efficiently or be influenced in such a way that its effectiveness or functionality is in any way diminished.
12.3 The Performer gives SNV a non-exclusive, worldwide, uninterrupted, irrevocable, royalty-free and transferable (via several third parties) license to exercise the copyrights, trademarks, publicity and database rights with respect to the Information (always including pictures, videos and online images) the Performer has placed on known and as of yet unknown media, to the extent that this is necessary to provide its General Platform Service to the Performer.
12.5 Any claim that a Performer may have, by a right in law or statute, by the Performer's failure of execution under this Performer Agreement, shall be safeguarded against SNV and the Performer shall indemnify SNV against all costs of such claims.
12.6 The Performer is not allowed to provide any personal information (including name, address, telephone number, e-mail address, social media accounts, etc.) of the Performers to Third Parties or to attempt to obtain such information from Third Parties in any way.

13. Fraud, money laundering and terrorism financing

13.1 Without prejudice to any other legal remedy, SNV can suspend or terminate the Performer's Account if actions on the part of the Performer cause SNV to reasonably suspect or give the impression that there is any form of involvement or association with fraudulent activities (fraud, money laundering and terrorism financing) on the SNV technical platform.
13.2 If the Performer commit(s) fraud or deliberately or as a result of gross negligence fails to comply with the stipulations of the Performer Agreement with respect to the Performer's Account, the Performer is liable for all loss suffered in relation to the unlawful transactions.

14. Violation of the Performer Agreement

14.1 SNV has the right to send the Performer an immediate warning, suspend or terminate the Performer's Account temporarily or indefinitely and refuse to provide services to the Performer if:
a. the Performer violate(s) the Performer Agreement or the documents that form an integral part of the Performer Agreement.
b. it proves impossible for SNV to verify the correctness of the information provided by the Performer.
c. SNV feels that by his/her actions the Performer will or may cause damage to SNV.

15. Limitation of liability SNV

15.1 SNV can never be held liable for any direct or indirect damage or (consequential) loss, including but not limited to: any loss or falsification of data; loss of profits (suffered directly or indirectly);loss of turnover; loss of goodwill or reputation; loss of opportunity;
or for indirect, incidental, additional or any other damage, irrespective of whether the loss or damage is attributable to any change SNV has made to the SNV Platform or the SNV Payment Service, or due to a permanent or temporary interruption in the SNV Platform or SNV Payment Service, and irrespective of any negligence or other cause.
15.2 SNV's liability to the Performer – irrespective of the circumstances – is in any case limited to the total of the amounts the Performer has received from SNV in the 3 months preceding the legal action that gives rise to the liability, with a maximum of 100 Euros.

16. Account not Assignable

16.1 The Performer Account is non assignable, shall be strictly personal and must not be transferred to or used by any Third Party.
16.2 The Performer Account can only be used by the Performer for whom such account is created.
16.3 Creating a Performer Account or a Performer Account for a third party shall be prohibited.

17. Other

17.1 The Performer agrees that SNV can freely and by operation of law transfer the rights and obligations arising from this Performer Agreement and from all the documents that apply for reference purposes in the event of a merger, division, takeover or other restructuring.
17.2 If SNV fails to act in respect of a violation of this Performer Agreement by the Performer or by others, SNV does not automatically waive the right to act in respect of later or similar violations.
17.3 If SNV does not exercise or enforce a legal right or legal remedy referred to in this Performer Agreement (or to which SNV is entitled in accordance with the applicable law) this cannot be considered a waiver of the rights of SNV. Neither can it be considered a waiver of the right to act in respect of later or similar violations. SNV can and may always use its rights or legal remedies
17.4 This Performer Agreement, accompanied by the documents and Policy Rules in relation to the SNV Platform as published on the Platform, included, constitute the entire agreement between the Performer and SNV.

18. Applicable law

18.1 Curaçao law applies to this Performer Agreement.
18.2 Any disputes that arise or may arise between the Performer and SNV as a result of this Performer Agreement or subsequent agreements or other actions in relation to this Performer Agreement will be settled by the competent courts in Curaçao.

19. Termination of the Performer Agreement

19.1 The Performer Agreement will remain in place until such time as it is cancelled by the Performer or by SNV, as outlined below. If the Performer Agreement is cancelled, this means that the Performer Account and the Performer Accounts will be closed by SNV.
19.2 If the Performer wishes to terminate this Performer Agreement with SNV the Performer can do so at any time and free of charge by closing the Performer Account and the Performer's Account(s).
19.3 SNV can terminate the Performer Agreement with the Performer at any time without prior notice if: the Performer has violated the Performer Agreement or SNV is legally obliged to do so.
19.4 The termination of this Performer Agreement does not affect the legal rights, obligations and responsibilities the Performer and SNV have used, that have applied to the relationship between the Performer and SNV, or that arose in the period that the Performer Agreement was in effect or for which it is stipulated that they remain valid for an indefinite period such as but not limited to "Definitions", "No representation", "Guarantees", "Obligations of the Performer", "Fraud, money laundering and terrorism financing", "Announcements and notification", "Applicable law" and "Other".
19.5 Upon termination of this Performer Agreement or any other termination of the use of the SNV Payment Service by the Performer, the Performer remains responsible for all cancellations and recovery costs (charge backs).

I declare that I am independent professional or micro company in my country.