Nieuwe gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst


Bent U bezoeker, gebruiker en/of afnemer van door Performer aangeboden erotische webcam diensten op deze website of maakt U gebruik van de door . (hierna: ACW) aangeboden betaaldienst de E-Wallet, raadpleeg dan deze gebruikersovereenkomst.

Deze Gebruikersovereenkomst, beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het bezoek van deze website en vormt een rechtsgeldig contract waarin de relatie wordt bepaald tussen U als gebruiker en ACW.

Voordat u de website bezoekt moet u alle voorwaarden en bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst aandachtig lezen en aanvaarden, inclusief de documenten en beleidsregels die er bij wijze van referentie deel van uitmaken. Als u hier niet mee akkoord kan gaan of als u de taal niet begrijpt verlaat dan deze ACW website.

1. Algemeen
1.1. Deze Gebruikersovereenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten gesloten tussen Gebruiker en ACW met betrekking tot de ACW website en de door ACW mogelijk aangeboden service: de E-Wallet.
1.2. U wordt geacht deze Gebruikersovereenkomst te hebben geaccepteerd door effectief gebruik te maken van de ACW website dan wel van de E-Wallet.
1.3. Als U vragen heeft over deze Gebruikersovereenkomst, kunt U de FAQ (veel gestelde vragen) raadplegen of contact opnemen met ACW via het contact formulier op de website.
1.4. ACW heeft het recht de Gebruikersovereenkomst te wijzigen. ACW informeert Gebruiker hierover. Dit gebeurt middels het plaatsen van een nieuwe, aangepaste Gebruikersovereenkomst op de ACW website, op verzoek per e-mail aan de geregistreerde Gebruiker of anders. Wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking, of anders indien dit bepaald is in de bekendmaking. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, zal de Gebruikersovereenkomst eindigen.

2. Definities
2.1. ACW verwijst naar , ingeschreven bij de KvK onder nummer NL52306054 kantoorhoudende op het WTC-Beursplein 37, 3001DA Rotterdam, en naar de met verbonden ondernemingen en Partners.
2.2. Gebruikersovereenkomst: deze algemene voorwaarden voor de Gebruiker.
2.3. Ingangsdatum: de datum waarop Gebruiker de gebruikersovereenkomst accepteert.
2.4. Gebruiker: de persoon die via een ACW website diensten afneemt van Performer en mogelijk gebruik maakt van de ACW betaaldienst (E-Wallet). Waar het woord “Gebruiker” wordt gebruikt kan daarvoor worden gelezen “U”.
2.5. Gebruikers account: de persoonlijke registratie van Gebruiker op de ACW website.
2.6. Performer: de natuurlijke persoon die op een ACW website diensten aanbiedt aan Gebruiker.
2.7. Performers account: de persoonlijke registratie van de Performer op de ACW website c.q. de webpagina van de Performer op het ACW platform welke de informatie van de Performer en uitbetalings-rekening bevatten
2.8. Inloggegevens: gegevens die toegang geven tot de Gebruikersaccount.
2.9. Gebruikersnaam: de naam waaronder Gebruiker geregistreerd staat op de ACW website. Tevens de naam die in combinatie met het persoonlijke wachtwoord toegang geeft tot de Gebruikersaccount.
2.10. Uw Informatie: alle informatie die U zelf als Gebruiker op de ACW website plaatst, waaronder registratiegegevens, foto's, video's, feedback en alle andere berichten.
2.11. Hosting: het tegen betaling ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van informatie en aangeboden diensten van Performer, op servers in een beveiligde omgeving (datacentrum).
2.12. ACW website: een technisch platform van ACW.
2.13. ISP: een technisch IT platform dat zorgt voor online publicatie en verspreiding van de door Performer in de Performers account geplaatste informatie en aangeboden diensten via haar servers op het internet.
2.14. Betalingsopdracht: de autorisatie die Gebruiker aan ACW verstrekt om, ten laste van het virtuele tegoed in de E-Wallet, de vergoeding voor de door Gebruiker van Performer afgenomen diensten, te debiteren, welke vergoeding per direct wordt gecrediteerd op de Performers account.
2.15. E-Wallet: virtueel tegoed dat door ACW wordt geregistreerd na ontvangst van gelden die afkomstig zijn van Gebruiker. De E-Wallet van Gebruiker wordt opgeslagen in het computersysteem van ACW. De E-Wallet is geen rekening maar een virtueel tegoed.
2.16. Erotische webcam dienst: een dienst die Performer aanbiedt.

3. Voorwaarden Gebruiker
3.1. Gebruiker moet juridisch bekwaam en handelingsbevoegd zijn om een bindende overeenkomsten te sluiten.
3.2. Gebruiker mag niet jonger zijn dan 18 jaar. Indien de wetgeving van het land van de Gebruiker hiervan afwijkt mag Gebruiker niet jonger zijn dan 21 jaar.
3.3. Gebruiker mag niet zijn een persoon die anderszins geen bindende overeenkomst kan aangaan met ACW of een persoon van wie de account tijdelijk dan wel definitief is geschorst.

4 Inschrijving en Gebruikersovereenkomst
4.1. Om de inschrijving te voltooien moet Gebruiker een Gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor alle handelingen die Gebruiker verricht met zijn Gebruikersnaam en wachtwoord.
4.2. De Gebruikersovereenkomst is van kracht vanaf de datum waarop Gebruiker zich registreert en de Gebruikersovereenkomst accepteert (Ingangsdatum).

5. Kosten
5.1. Registratie als Gebruiker is gratis. ACW brengt aan Gebruiker geen kosten in rekening voor het gebruik van de ACW website en de E-Wallet. Gebruiker kan betaalde diensten afnemen van Performer. Het afnemen van betaalde diensten is een overeenkomst tussen Gebruiker en Performer.

6. ACW is slecht een platform
6.1. ACW fungeert slechts als een platform dat Performer in staat stelt anoniem (webcam) diensten aan te bieden en Gebruiker in staat stelt om (webcam) diensten anoniem af te nemen.
6.2. ACW controleert de door Performer aangeboden diensten niet. Evenmin is ACW betrokken bij de dienstverlening door Performer.
6.3. ACW treedt slechts op als host. ACW host alleen de inhoud van de door Performer in de Performers account geplaatste informatie en aangeboden diensten en de door Gebruiker in de Gebruikersaccount geplaatste informatie (Uw Informatie) op een technisch IT platform (ISP) voor de online publicatie en verspreiding via haar servers op het internet.
6.4. ACW heeft geen controle over de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden diensten, de bevoegdheid van Performer om diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Gebruiker om diensten af te nemen. ACW garandeert niet dat Performer hun aangeboden diensten leveren.

7. Geen vertegenwoordiging
7.1. ACW enerzijds en Gebruiker anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elke partij handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening.
7.2. Deze Gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel het tot stand te brengen van een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture of andere vormen van samenwerking, noch, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer. Vorengenoemde brengt Gebruikersovereenkomst derhalve ook niet tot stand.

8. Diensten
8.1. Alleen Gebruiker kan tegen betaling diensten afnemen op de ACW website.
8.2. De prijs van de door Performer aangeboden diensten wordt bepaald door de Performer. De prijs van de aangeboden diensten staat vermeld op de persoonlijke pagina van de Performer.
8.3. Handelingen en transacties worden niet door ACW goedgekeurd en/of gevalideerd. Gebruiker moet voordat deze de dienst afneemt zelf controleren of Gebruiker de dienst mag afnemen krachtens de toepasselijke wet in land van herkomst of verblijf van Gebruiker.
8.4. Uit aangeboden diensten kan niet worden afgeleid dat deze zonder schade zijn voor Gebruiker, voor andere of voor hun goederen.

9. Privacy en persoonlijke gegevens
9.1. Informatie over de gegevensbescherming door ACW is vermeld in het privacy beleid van ACW. In dit beleid wordt toegelicht hoe ACW omgaat met de persoonlijke gegevens van Gebruiker en hoe de privacy wordt beschermd wanneer Gebruiker gebruik maakt van de E-Wallet.
9.2. ACW kan bij een vermoeden van fraude met de E-Wallet een identiteitscontrole (laten) uitvoeren.
9.3. Het niet meewerken van Gebruiker aan een identiteitscontrole kan de onmiddellijke opschorting van het gebruik van de E-Wallet, evenals de beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst tot gevolg hebben.

10. Informatie en handelingen van Gebruiker
10.1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem geplaatste Informatie op de ACW website.
10.2. Deze informatie en alle handelingen van Gebruiker mogen niet:
a. onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
b. beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk zijn;
c. inbreuk maken op auteursrecht, privacy of andere rechten;
d. wet of enige andere regelgeving overtreden;
e. in strijd zijn met de openbare orde en/of de goede zeden;
f. obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;
g. aansprakelijkheid voor ACW teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de services van onze ISP's;
h. ervoor zorgen dat de ACW website wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.
10.3. ACW functioneert slechts als platform dat Performer in staat stelt diensten anoniem aan te bieden en Gebruiker in staat stelt diensten anoniem af te nemen. Gelet op deze doelstelling is het niet toegestaan om op enigerlei wijze persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, social media accounts; enz.) te verstrekken aan derden of te achterhalen.
10.4. Gebruiker mag geen acties ondernemen die de integriteit van het feedback systeem ondermijnt of zou kunnen ondermijnen.

11. Inloggegevens en Accountbeveiliging
11.1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van Inloggegevens die aan zijn Gebruikersaccount zijn gekoppeld en voor het nemen van alle redelijke maatregelen om deze informatie vertrouwelijk te houden.
11.2. ACW zal Gebruiker informeren ingeval zijn Gebruikersaccount wordt opgeschort. ACW zal de Inloggegevens of Gebruikersaccount opnieuw activeren zodra dit mogelijk is; nadat de redenen voor de opschorting zijn opgeheven.

ACW betaaldienst | E-Wallet
12. Betalen met de E-Wallet
12.1. 'E-Wallet' is een virtueel tegoed dat door ACW wordt geregistreerd in de E-Wallet van Gebruiker na ontvangst van gelden die afkomstig zijn van Gebruiker.
12.2. De E-Wallet wordt opgeslagen in het computersysteem van ACW. E-Wallet is geen rekening maar een virtueel tegoed.
12.3. ACW is ter zake van de E-Wallet geautoriseerd door De Nederlandsche Bank (DNB).
12.4. Door gebruik te maken van de E-Wallet koopt Gebruiker een virtueel krediet van ACW dat hij kan gebruiken om betalingen te verrichten aan Performer.
12.5. ACW kan limieten hanteren voor het opladen van de E-Wallet.
12.6. Gebruiker erkent en gaat akkoord met de levering van de diensten van Performer. Transacties zijn tussen de Performer en Gebruiker, en niet met ACW.
12.7. Gebruiker stemt ermee in dat bij afname van een dienst van Performer het aan Performer verschuldigde bedrag per direct automatisch wordt gedebiteerd van zijn virtuele tegoed ter creditering van de account van de Performer.
12.8. Gebruiker stemt ermee in dat ACW een transactie, betalingsopdracht of ander gebruik van de E-Wallet kan blokkeren wanneer ACW een redelijk vermoeden heeft van fraude of witwassen, overtreding van deze Gebruikersovereenkomst, of een schending van de wet. Bijvoorbeeld wanneer ACW vermoed dat de transactie verboden is. Wanneer ACW een transactie of betalingsopdracht blokkeert, wordt Gebruiker daarover geïnformeerd, tenzij dit ACW wettelijk verboden is of wanneer dit redelijke veiligheidsmaatregelen in gevaar zou brengen.
12.9. Gebruiker kan te allen tijde stoppen met het gebruik van de E-Wallet. Gebruiker hoeft ACW hiervan niet op de hoogte te stellen.

13. Algemeen gebruik van E-Wallet
13.1. Gebruiker gaat ermee akkoord dat deze op geen andere manier dan via de interface, die door ACW wordt geleverd, toegang tot de E-Wallet zal verschaffen (of zal proberen te verschaffen) aan derden.
13.2. Gebruiker mag geen activiteiten ondernemen die een belemmerende of verstorende invloed hebben op de E-Wallet (of de servers en netwerken waarmee de E-Wallet is verbonden).
13.3. Tenzij Gebruiker daartoe specifiek toestemming heeft gekregen – in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ACW – gaat deze ermee akkoord dat hij de E-Wallet voor geen enkel doeleinde zal reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of ten gelegenheid van derden zal stellen.

14. Tegoeden in de E-wallet
14.1. Virtuele tegoeden in de E-Wallet kunnen niet meer worden terugbetaald als Gebruiker het al besteed heeft. In het geval van een terugbetalingstransactie van Performer, wordt de E-Wallet van Gebruiker gecrediteerd.
14.2. Een tegoed op de E-Wallet van Gebruiker kan uiterlijk 24 maanden na beëindiging van de Gebruikersovereenkomst teruggevorderd worden.

15. Kosten gebruik E-Wallet; Rente
15.1. ACW brengt Gebruiker geen kosten in rekening voor het gebruik van de E-Wallet.
15.2. ACW vergoedt geen rente over het saldo van uw E-Wallet.

16. Geschillen
16.1 Vorderingen of geschillen die ontstaan uit deze Gebruikersovereenkomst zullen in eerste instantie worden doorverwezen naar het online support team van ACW.
16.2 Geschillen met ACW zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

17. Uitsluiting van garanties
17.1 ACW geeft geen garanties met betrekking tot een voortdurende, ononderbroken, tijdige, veilige, of foutloze toegang tot de website, van de servers en diensten van Performer.
17.2 ACW sluit binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, dan wel impliciet bij wet of anders, met inbegrip van voorwaarden van kennis en zorg of tijdigheid van dienstverlening.

18. Schending Gebruikersovereenkomst
18.1 Onverminderd andere middelen die ACW ter beschikking staat, heeft ACW het recht Gebruiker onmiddellijk een waarschuwing te sturen, de Gebruikersaccount tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en de service aan Gebruiker te weigeren indien:
a. Gebruiker inbreuk maakt op de Gebruikersovereenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken;
b. het voor ACW onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die Gebruiker heeft verstrekt te controleren; of
c. ACW meent dat Gebruiker zich bezighoudt, zal bezighouden of in enigerlei vorm betrokken of verwant is met frauduleuze activiteiten op de ACW website
d. ACW meent dat Gebruiker door zijn handelingen ACW schade toebrengt of zal kunnen toebrengen.
18.2 In geval van fraude of schending van Gebruikersovereenkomst is Gebruiker aansprakelijk voor alle verliezen die worden geleden als gevolg van en met betrekking tot deze handelingen.

19. Beperking van aansprakelijkheid ACW
19.1 De op de ACW websites aangeboden en afgenomen diensten worden niet gevalideerd door ACW. Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de rechtmatigheid van zijn handelingen. ACW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid verbonden met een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op de ACW website aangeboden diensten die de lichamelijke of geestelijke gezondheid kunnen aantasten.
19.2 ACW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte (gevolg)schade, waaronder begrepen:
enig verlies of vervalsing van gegevens;
winstderving (hetzij direct of indirect geleden);
verlies van omzet;
verlies van goodwill of reputatie;
opportuniteit;
of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of het verlies of schade te wijten is aan enige wijziging die ACW heeft aangebracht in de ACW website of in de E-Wallet, of wegens een permanente of tijdelijke onderbreking in de ACW website of E-Wallet, en ongeacht of er sprake is van enige nalatigheid of andere oorzaak.
19.3 De aansprakelijkheid van ACW, jegens Gebruiker – ongeacht de omstandigheden – is in ieder geval beperkt tot het totaal van de bedragen die Gebruiker via de E-Wallet aan de Performer heeft betaald in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, met een maximum van € 150,00.

20. Vrijwaring
20.1 Gebruiker verbindt zich ertoe ACW schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook – met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten – die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit een schending van deze Gebruikersovereenkomst of de documenten die daar bij verwijzing deel van uitmaken, een inbreuk op welke wet of regelgeving dan ook of een inbreuk op de rechten van een derde door Gebruiker.
20.2 Wanneer Gebruiker een aanspraak of vordering op, of geschil heeft met Performer naar aanleiding van het gebruik van de ACW website verklaart en garandeert Gebruiker zijn aanspraak, heeft Gebruiker geen verhaal op ACW, en vrijwaart Gebruiker ACW van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met een dergelijke aanspraak, vordering of geschil.

21. Mededelingen en kennisgeving
21.1 Verklaringen, kennisgevingen en andere mededelingen aan Gebruiker kunnen worden gedaan per post, per e-mail, via publicaties op de ACW website of andere redelijke methoden.
21.2 Alle mededelingen bestemd voor Gebruiker zullen naar het e-mailadres worden gestuurd dat deze bij ACW heeft opgegeven tijdens de inschrijvingsprocedure.
21.3 Gebruiker kan zijn E-wallet transacties kosteloos inzien in de online transactiegeschiedenis van zijn E-Wallet. Gebruiker gaat ermee akkoord geen papieren afschriften te ontvangen.

22. Beleidsregels
22.1 ACW behoudt zich het recht voor om beleidsregels op te stellen, die ten doel hebben de algemene voorwaarden aan te vullen en/of de bestaande bepalingen te preciseren dan wel herformuleren. Beleidsregels maken een integraal deel uit van de Gebruikersovereenkomst
22.2 ACW kan het beleid van tijd tot tijd wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de ACW website.
22.3 Na bekendmaking kan Gebruiker gedurende 14 dagen na wijziging ACW kennis geven van zijn weigering deze wijzigingen te accepteren. Na melding hiervan zal deze Gebruikersovereenkomst en het recht om services van ACW te gebruiken –onmiddellijk na melding – eindigen.
22.4 De beleidsregels die bij wijze van referentie integraal deel uitmaken van deze Gebruikersovereenkomst zijn:
a. het ACW Privacy beleid.

23. Beëindigen relatie met ACW
23.1 De Gebruikersovereenkomst blijft van toepassing tot deze door Gebruiker of door ACW wordt opgezegd, zoals hieronder wordt vermeld.
23.2 Als Gebruiker deze Gebruikersovereenkomst met ACW wil beëindigen, kan deze dat te allen tijde onmiddellijk en kosteloos doen door de Gebruikersaccount te sluiten.
23.3 ACW kan de Gebruikersovereenkomst met Gebruiker op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen als:
a. Gebruiker een essentiële bepaling van de Gebruikersovereenkomst heeft overtreden of door handelingen duidelijk maakt niet voornemens of in staat is te voldoen aan de essentiële bepalingen van de Gebruikersovereenkomst; of
b. ACW hiertoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld wanner het leveren van de E-Wallet aan Gebruiker wettelijk niet is of wordt toegestaan).
23.4 De beëindiging van deze Gebruikersovereenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden waarvan Gebruiker en ACW gebruik hebben gemaakt, die op de verhouding tussen Gebruiker en ACW van toepassing zijn geweest, of welke zijn ontstaan in de periode dat de Gebruikersovereenkomst van kracht was of waarvan is aangegeven dat deze voor onbepaalde tijd geldig blijven.

24. Toepasselijk recht
24.1 Op deze Gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform het Nederlandse recht. Alle geschillen die tussen Gebruiker en ACW mochten ontstaan, naar aanleiding van deze Gebruikersovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten of andere handelingen in samenhang met deze Gebruikersovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam (Nederland) zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
24.2 In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en een anderstalige versie van deze Gebruikersovereenkomst, heeft de Nederlandse versie voorrang.
24.3 De rechter te Rotterdam (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd over een geschil te oordelen.

25. Overig
25.1 Gebruiker gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Gebruikersovereenkomst als ook uit alle documenten die bij verwijzing van toepassing zijn, vrij en van rechtswege door ACW kunnen worden overgedragen in geval van fusie, splitsing, overname of andere herstructurering.
25.2 De titels van de verschillende secties in deze Gebruikersovereenkomst zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikelen waarnaar ze verwijzen.
25.3 Indien ACW nalaat te handelen met betrekking tot een schending door Gebruiker of door anderen van deze Gebruikersovereenkomst, doet ACW niet automatisch afstand van het recht te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.
25.4 Indien ACW een in de Gebruikersovereenkomst vermeldt wettelijk recht of rechtsmiddel niet uitoefent of afdwingt (of waarop ACW recht heeft conform het toepasselijk recht) kan dit niet worden gezien als een afstand van recht van ACW. Evenmin wordt dit gezien als het afstand doen van het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. ACW kan en mag nog steeds gebruik maken van haar rechten of rechtsmiddelen.
25.5 Hetgeen geregeld in de artikelen met titel: '10. Informatie en handelingen van Gebruiker', '19. Beperking van aansprakelijkheid ACW', '20. Vrijwaring', '21. Mededelingen en kennisgeving', '24. Toepasselijk recht' en '25. Overig' blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze Gebruikersovereenkomst.
25.6 Deze Gebruikersovereenkomst, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen Gebruiker en ACW.

Bent u Performer/aanbieder van erotische webcamdiensten, raadpleeg dan Performersovereenkomst.

Performers overeenkomst


Bent U aanbieder van (erotische webcam) diensten op deze website en maakt U gebruik van de door AC Webconnecting B.V. (hierna: ACW) aangeboden services “betaaldienst (billing), ICT hostingdienst en marketingdienst”, raadpleeg dan deze Performers overeenkomst.

Deze Performers overeenkomst, beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het aanbieden van uw diensten op een ACW website of voor het gebruik van de services die U worden aangeboden door ACW te weten hieronder:
A. ICT Hostingdienst en Marketingdienst
B. ACW betaaldienst (billing)

Deze overeenkomst vormt een rechtsgeldig contract waarin de relatie wordt bepaald tussen U als Performer en ACW.

Voordat U aangemerkt wordt als Performer op de ACW website moet U alle voorwaarden en bepalingen van deze Performers overeenkomst aandachtig lezen en aanvaarden, inclusief de documenten en beleidsregels die er bij wijze van referentie deel van uitmaken. Als U hier niet mee akkoord kan gaan of als U de taal niet begrijpt verlaat dan deze site.

1 Algemeen
1.1. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen Performer en ACW met betrekking tot de ACW websites en de door ACW mogelijk aangeboden services “betaaldienst (billing), ICT hostingdienst en marketingdienst.
1.2. Bij vragen over deze overeenkomst kan Performer de FAQ (veel gestelde vragen) raadplegen of contact opnemen met ACW via het contact formulier op de website.
1.3. ACW heeft het recht de Performers overeenkomst te wijzigen. ACW informeert Performer hierover. Dit gebeurt middels het plaatsen van een nieuwe, aangepaste Performers overeenkomst op de ACW website, op verzoek per e-mail aan de geregistreerde Performer of anders. Wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking, of anders indien dit bepaald is in de bekendmaking. Indien Performer niet akkoord gaat met de wijzigingen, zal de Performers overeenkomst eindigen.

2. Definities
2.1. ACW verwijst naar , ingeschreven bij de KvK onder nummer NL52306054 kantoorhoudende op het WTC-Beursplein 37, 3001DA Rotterdam, en naar de met verbonden ondernemingen en Partners.
2.2. Performers overeenkomst: deze algemene voorwaarden voor de Performer.
2.3. Ingangsdatum : de datum waarop Performer de gebruikersovereenkomst accepteert.
2.4. Gebruiker: de persoon die via een ACW website diensten afneemt van Performer en mogelijk gebruik maakt van de ACW betaaldienst (E-Wallet).
2.5. Gebruikers account: De persoonlijke registratie van Gebruiker op de ACW website
2.6. Performer: de natuurlijke persoon die op een ACW website diensten aanbiedt aan Gebruiker. Waar het woord “Performer” wordt gebruikt kan daarvoor worden gelezen “U”.
2.7. Performersaccount : De persoonlijke registratie van de Performer op de ACW website c.q. de webpagina van de Performer op het ACW platform welke de informatie van de Performer en uitbetalings-rekening bevatten.
2.8. Uw Informatie: alle informatie die U zelf als Performer op de ACW website c.q. op de Performersaccount plaatst, waaronder registratiegegevens, foto's, video's, feedback, en alle andere berichten.
2.9. Performersprofiel : De volledige persoonlijke en uiterlijke omschrijving van de Performer.
2.10. Performersnaam : De naam waaronder Performer geregistreerd staat op de ACW website. Tevens de naam die in combinatie met het persoonlijke wachtwoord toegang geeft tot de Performersaccount.
2.11. ACW website: een technisch platform van ACW.
2.12. Hosting: Het tegen betaling ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van informatie en aangeboden diensten van Performer, op servers in een beveiligde omgeving (datacentrum).
2.13. ICT, Hosting en Marketing: De diensten die ACW aanbied aan de Performer
2.14. ISP: een technisch IT platform dat zorgt voor online publicatie en verspreiding van de door Performer in de Performersaccount geplaatste informatie en aangeboden diensten via haar servers op het internet.
2.15. Betalingsopdracht: de autorisatie die Gebruiker aan ACW verstrekt om, ten laste van het virtuele tegoed in zijn E-Wallet, de van Performer afgenomen diensten te debiteren, welk bedrag automatisch en per direct wordt gecrediteerd op de uitbetalings-rekening in de Performeraccount.
2.16. E-Wallet: virtueel tegoed dat door ACW wordt geregistreerd na ontvangst van gelden die afkomstig zijn van Gebruiker. De E-Wallet van Gebruiker wordt opgeslagen in het computersysteem van ACW. De E-Wallet is geen rekening maar een virtueel tegoed.
2.17. (Erotische) webcam Dienst: een dienst die een Performer aanbiedt.
2.18. ACW betaaldienst: de creditering van de uitbetalings-rekening van Performer, tegen debitering van de door Gebruiker aangehouden virtuele tegoeden (E-Wallet), voor betaling van geleverde diensten door Performer aan Gebruiker.
2.19. Billing-kosten: de kosten die ACW voor de ACW betaaldienst in rekening brengt.
2.20. Financieringstransactie: de transactie waarbij Gebruiker zijn virtueel tegoed (E-Wallet) oplaadt.
2.21. Inloggegevens: de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die ACW aan Performer wordt verstrekt voor toegang tot de persoonlijke Performersaccount.
2.22. Uitbetalings-rekening: de rekening-courant van Performer bij ACW, waarop ACW betalingen van Gebruikers voor afname van een diensten van Performer crediteert en ten laste waarvan ACW aan haar verschuldigde bedragen alsmede aan Performer uitbetaalde bedragen debiteert.
2.23. Transactiekosten : De kosten die gepaard gaan met de Uitbetalingstransactie.
2.24. Uitbetalingstransactie: de transactie waarbij ACW geld dat op de uitbetalings-rekening van Performer staat, uitbetaalt naar een (privé)rekening van Performer.
2.25. Uitbetalingsdag: de 1e of op de 16e dag van iedere kalendermaand. Indien deze dag valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Nederland, zal de uitbetalingsdag vallen op de eerst volgende werkdag.
2.26. Reserveringsvereiste: het bedrag dat ACW conform de Performers overeenkomst tijdelijk reserveert voor dekking van mogelijk storneren van betalingen door Gebruikers.

3. Voorwaarden Performer
3.1. Performer moet zijn een persoon die juridisch bekwaam en handelingsbevoegd is om bindende overeenkomsten te sluiten.
3.2. Performer mag niet jonger zijn dan 18 jaar. Indien de wetgeving van het land van de Performer hiervan afwijkt mag Performer niet jonger zijn dan 21 jaar.
3.3. Performer mag niet zijn een persoon die anderszins geen bindende overeenkomst kan aangaan met ACW of een persoon van wie de account tijdelijk dan wel definitief is geschorst
3.4. Performersaccount – inclusief Performersprofiel en feedback – is niet overdraagbaar, in welke vorm dan ook.

4. Inschrijving en overeenkomst
4.1. Om inschrijving te voltooien kiest Performer een Performersnaam en wachtwoord.
4.2. Performer is persoonlijk verantwoordelijk voor alle handelingen met Performersnaam en wachtwoord. Performer mag de ACW website alleen gebruiken middels de persoonsgeboden Performersnaam en wachtwoord.
4.3. Performer moet alle veiligheidsmaatregelen nemen om het wachtwoord beschermd te houden. Performer mag dit niet kenbaar maken aan derden.
4.4. Performer mag ook niet toestaan dat derden, direct of indirect, Performersnaam of wachtwoord gebruikt.
4.5. De Performers overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop Performer zich registreert en de Performers overeenkomst accepteert. (Ingangsdatum)

5. ACW is slechts een platform
5.1. ACW fungeert slechts als een platform dat Performer in staat stelt anoniem (webcam) diensten aan te bieden en Gebruiker in staat stelt om (webcam) diensten anoniem af te nemen.
5.2. ACW controleert de door Performer aangeboden diensten niet. Evenmin is ACW betrokken bij de dienstverlening door Performer.
5.3. ACW treedt slechts op als host. ACW host alleen de inhoud van de door Performer in de Performersaccount geplaatste informatie en aangeboden diensten (Uw Informatie) en de door Gebruiker in de Gebruikersaccount geplaatste informatie op een technisch IT platform (ISP) voor de online publicatie en verspreiding via haar servers op het internet.
5.4. ACW heeft geen controle over de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de aangeboden diensten, de bevoegdheid van Performer om diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Gebruiker om diensten af te nemen. ACW garandeert Performer niet dat Gebruiker betaalt voor de afgenomen dienst.

6. Geen vertegenwoordiging
6.1. ACW enerzijds en Performer anderzijds zijn onafhankelijke partijen; elke partij handelt enkel in eigen naam en voor eigen rekening.
6.2. Deze Performers overeenkomst heeft niet tot doel het tot stand te brengen van een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture of andere vormen van samenwerking, noch, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer. Vorengenoemde brengt Performers overeenkomst derhalve ook niet tot stand.

7. Aanbieding van diensten
7.1. Enkel een geregistreerde Performer kan diensten aanbieden op de ACW website.
7.2. Performer zelf is verantwoordelijk voor de keuze van de rubriek waarin de diensten worden aangeboden.
7.3. Handelingen en transacties worden niet door ACW goedgekeurd en/of gevalideerd. De Performer is persoonlijk verantwoordelijkheid voor de legaliteit van diens handelingen en van diens aangeboden diensten.
7.4. Performer bepaald zelf de prijs voor de aangeboden diensten.

8. Kosten
8.1 Registratie
8.1.1. Registratie als Performer is gratis.
8.1.2. Bij het aanbieden van betaalde diensten door Performer en de afnamen hiervan door Gebruiker brengt ACW aan Performer kosten in rekening voor de:
I. ICT, Hosting en Marketing
II. ACW betaaldienst (Billing)
8.1.3. Bij het laten uitbetalen vanuit de Uitbetalings-rekening naar de (privé)rekening van Performer brengt ACW transactiekosten in rekening. Performer is per uitbetalingstransactie een bedrag verschuldigd van € 6,80 (Transactiekosten).
8.1.4. ACW kan de kosten wijzigen. Wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking op de ACW website, tenzij anders is vermeld. Indien Performer gedurende 14 dagen na deze wijziging ACW kennis geeft deze wijzigingen niet te accepteren. Zal ,na melding hiervan, de Performers overeenkomst en het recht om de betaalde services van ACW te gebruiken –onmiddellijk na melding – eindigen.
8.2. ICT, Hosting, Marketing
8.2.1. Tenzij anders overeengekomen, is Performer voor de verleende ICT, Hosting en Marketing een bedrag aan ACW verschuldigd ter grootte van 35 procent over het totale bedrag van de door Gebruiker afgenomen diensten van Performer.
8.3. ACW betaaldienst (Billing)
8.3.1. Performer is voor de verleende ACW betaaldienst een bedrag aan ACW verschuldigd ter grootte van 15 procent over het totale bedrag van de door Gebruiker afgenomen Diensten van Performer.

9. ACW betaaldienst
9.1. De Performer is verplicht volledige , actuele en correcte registratie-informatie en informatie over de (privé)rekening te verstrekken en deze informatie regelmatig bij te werken om deze actueel en correct te houden.
9.2. Performer gaat ermee akkoord dat:
a. de verkoop van de diensten van Performer transacties zijn tussen de Performer en Gebruiker, ACW is geen partij bij deze verkoop.
b. ACW is niet verantwoordelijk voor en heeft geen invloed op het al dan niet voltooien of betalen van en afgenomen dienst door Gebruiker.
9.3. Indien een Financieringstransactie om enigerlei reden wordt teruggedraaid (stornering) kan ACW de betaling aan Performer terug vorderen door het reeds gecrediteerde bedrag te debiteren van de Uitbetalings-rekening van Performer.
9.4. Indien het saldo op de Uitbetalings-rekening van Performer tenminste € 100 bedraagt, zal ACW dit saldo op de door Performer aangegeven Uitbetalingsdag overboeken op de door Performer aangegeven (privé)rekening.
9.5. ACW hanteert een Reserveringsvereiste ter grootte van 5 procent over het bedrag van de door Gebruiker afgenomen dienst van Performer. Het reserveringsvereiste is een tijdelijke reservering (180 dagen) voor dekking van mogelijk storneren van betalingen van Gebruiker.
9.6. ACW kan een Uitbetalingstransactie opschorten indien ACW, naar eigen redelijk goeddunken, vermoedt dat de Transactie:
op een feitelijke fout berust;
frauduleus is of wordt uitgevoerd via enig frauduleus of ongeldig betaalmiddel;
9.7. ACW zal Performer informatie verstrekken over het opschorten van een Uitbetalingstransactie.
9.8. ACW is gerechtigd alle betalingsverplichtingen die ACW onder deze Performers overeenkomst kan oplopen, te debiteren van de Uitbetalings-rekening van Performer, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover ACW onder deze Performers overeenkomst kan beschikken.
9.9. ACW is niet aansprakelijk ten aanzien van Performer of derden voor enig door de Performer geleden verlies als gevolg van opgelegde transactielimieten, Reserveringsvereisten, storneringen of andere terugvorderingen.

10. Aanvullende voorwaarden ACW betaaldienst
10.1. De Performer gaat ermee akkoord dat:
a. de Uitbetalings-rekening van Performer niet als deposito mag worden aangehouden;
b. ACW geen rente aan Performer verschuldigd is over enig saldo op de Uitbetalings-rekening van Performer.
10.2. De Performer gaat ermee akkoord en erkend dat ACW geen partij is in en niet verantwoordelijk is voor enig geschil tussen Gebruiker en Performer.
10.3. Elk geschil met betrekking tot de ACW Betaaldienst moet in eerste instantie worden gemeld aan het online support team van ACW.

11. Garanties
11.1. Elke partij verklaart en garandeert dat deze juridisch bekwaam en handelingsbevoegd is om deze Performers overeenkomst af te sluiten.
11.2. Performer garandeert ACW dat deze niet jonger is dan 18 jaar. Indien de wetgeving van het land van de Performer hiervan afwijkt mag Performer niet jonger zijn dan 21 jaar. Performer zal hiertoe een afschrift van een geldig legitimatiebewijs verstrekken.
11.3. De Performer garandeert ACW dat:
a. Performer alle wetten, regelgevingen en verordeningen die van toepassing zijn op het aanbieden van zijn diensten of op een andere manier verband houden met het gebruik van de ACW Betaaldienst door de Performer zal naleven;
b. Performer niet zal trachten een Uitbetalingstransactie te initiëren of te ontvangen die illegaal, frauduleus of in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving;
c. Performer is verplicht om eventueel verschuldigde belastingen, heffingen en commissies die voortvloeien uit het gebruik van de ACW services en/of de ACW website te betalen.
11.4. Ongeacht of Performer een natuurlijke persoon (particulier) of rechtspersoon (bedrijf) hanteert, kan BTW op diensten van toepassing zijn. Indien Performer regelmatig diensten aanbiedt kunnen deze onderworpen zijn aan de betaling van andere heffingen en sociale lasten. Performer erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat BTW, andere heffingen en lasten op Performers situatie van toepassing kunnen zijn.
11.5. ACW garandeert Performer dat de ACW betaaldienst met redelijke zorgvuldigheid en vakkennis ter beschikking zal worden gesteld.
11.6. ACW garandeert niet dat de ACW betaaldienst aan alle vereisten van Performer zullen voldoen of dat de werking van de ACW betaaldienst ononderbroken, virusvrij, veilig of foutloos zal zijn.

12. Bericht en kennisgeving
12.1. Deze Performers overeenkomst wordt afgesloten in de Nederlandse taal. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie en een anderstalige versie, prevaleert de Nederlandse versie.
12.2. Performer stemt ermee in dat ACW elektronische berichten naar Performer kan verzenden die verband hebben met het gebruik van de ACW betaaldienst door Performer of elke andere kwestie.

13 Informatie en handelingen van Performer
13.1. Performer is verantwoordelijk voor de Informatie welke door Performer wordt geplaatst op de ACW website. Performer is verplicht, met betrekking tot de activiteiten en aangeboden diensten op de ACW website, alle toepasselijke nationale, Europese en internationale regelgeving na te leven.
13.2. Deze informatie en alle handelingen van Performer mogen niet:
a. onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
b. beledigend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk zijn;
c. inbreuk maken op auteursrecht, privacy of andere rechten;
d. wet of enige andere regelgeving overtreden;
e. in strijd zijn met de openbare orde en/of de goede zeden;
f. obsceen zijn, ongepast of kinderpornografie bevatten;
g. aansprakelijkheid voor ACW teweegbrengen of (geheel of gedeeltelijk) verlies veroorzaken van de services van onze ISP's;
h. ervoor zorgen dat de ACW website wordt onderbroken, beschadigd, minder efficiënt functioneert of zo wordt beïnvloed dat de effectiviteit of functionaliteit ervan op welke wijze dan ook wordt verstoord.
13.3. ACW functioneert slechts als platform dat Performer in staat stelt diensten anoniem aan te bieden en Gebruiker in staat stelt diensten anoniem af te nemen. Gelet op deze doelstelling is het niet toegestaan om op enigerlei wijze persoonlijke informatie (waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, social media accounts; enz.) te verstrekken aan derden of te achterhalen.
13.4. Performer mag geen acties ondernemen die de integriteit van het feedbacksysteem ondermijnt of zou kunnen ondermijnen.
13.5. Performer geeft ACW een niet-exclusieve, wereldwijde, ononderbroken, onherroepelijke, royalty vrije en (via meerdere derden) overdraagbare licentie tot het uitoefenen van de auteursrechten, handelsmerken, publiciteits- en databaserechten met betrekking tot de Informatie (foto's, video's en online beelden daar telkens onder begrepen) die door Performer op bekende alsook nog onbekende media – voor zover noodzakelijk om onze marketingdienst aan Performer te verlenen – is geplaatst.

14. Fraude of witwassen
14.1. Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan ACW een Performersaccount schorsen of beëindigen indien handelingen van Performer ACW redelijkerwijs doen vermoeden of de verdenking doen wekken van enigerlei vorm van betrokkenheid of verwantschap met frauduleuze activiteiten op de ACW website.
14.2. Indien Performer fraude pleegt, opzettelijk of als gevolg van grove nalatigheid niet heeft voldaan aan de bepalingen van de Performers overeenkomst met betrekking tot de Performersaccount, is Performer aansprakelijk voor alle verliezen die worden geleden met betrekking tot de ongeoorloofde transacties.

15. Schending Performers overeenkomst
15.1. Onverminderd andere middelen die ACW ter beschikking staat, heeft ACW het recht Performer onmiddellijk een waarschuwing te sturen, Performersaccount tijdelijk of voor onbepaalde tijd op te schorten of te beëindigen en de service aan Performer te weigeren indien:
a. Performer inbreuk maakt op de Performers overeenkomst of op de documenten die daar bij verwijzing integraal deel van uitmaken;
b. het voor ACW onmogelijk blijkt de juistheid van de informatie die Performer heeft verstrekt te controleren; of
c. ACW meent dat Performer zich bezighoudt, zal bezighouden of in enigerlei vorm betrokken of verwant is met frauduleuze activiteiten op de ACW website
d. ACW meent dat Performer door zijn handelingen ACW schade toebrengt of zal kunnen toebrengen.

16. Beperking van aansprakelijkheid ACW
16.1 De op de ACW websites aangeboden en afgenomen diensten worden niet gevalideerd door ACW. Performer is als enige aansprakelijk voor de rechtmatigheid van zijn handelingen. ACW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid verbonden met een eventuele gevaarlijkheid of gebrekkigheid van de op de ACW website aangeboden diensten die de lichamelijke of geestelijke gezondheid kunnen aantasten.
16.2 ACW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte (gevolg)schade, waaronder begrepen:
enig verlies of vervalsing van gegevens;
winstderving (hetzij direct of indirect geleden);
verlies van omzet;
verliest van goodwill of reputatie;
opportuniteit;
of voor indirecte, incidentele, bijkomende of enigerlei andere schade, ongeacht of het verlies of schade te wijten is aan enige wijziging die ACW heeft aangebracht in de ACW website of in ACW betaaldienst, of wegens een permanente of tijdelijke onderbreking in de ACW website of ACW betaaldienst, en ongeacht of er sprake is van enige nalatigheid of andere oorzaak.
16.3 De aansprakelijkheid van ACW, jegens Performer – ongeacht de omstandigheden – is in ieder geval beperkt tot het totaal van de bedragen die Performer van ACW heeft ontvangen in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan de rechtshandeling die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, met een maximum van € 150,00.

17. Vrijwaring
17.1 Performer verbindt zich ertoe ACW schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook – met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten – die komt van een derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit een schending van deze Performers overeenkomst of de documenten die daar bij verwijzing deel van uitmaken, een inbreuk op welke wet of regelgeving dan ook of een inbreuk op de rechten van een derde door Performer.
17.2 Wanneer Performer een aanspraak of vordering op, of geschil heeft met Gebruiker naar aanleiding van het gebruik van de ACW website verklaart en garandeert Performer zijn aanspraak, heeft Performer geen verhaal op ACW, en vrijwaart Performer ACW van alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en vergoedingen, inclusief juridische kosten, bekend of onbekend, die verband houden met dergelijke aanspraak, vordering of geschil.

18. Mededelingen en kennisgeving
18.1 Verklaringen, kennisgevingen en andere mededelingen aan Performer kunnen worden gedaan per post, per e-mail, via publicaties op de ACW website of andere redelijke methoden.
18.2 Alle mededelingen bestemd voor Performer zullen naar het e-mailadres worden gestuurd dat deze bij ACW heeft opgegeven bij de Registratie.

19. Beleidsregels
19.1 ACW behoudt zich het recht voor om beleidsregels op te stellen, die ten doel hebben de algemene voorwaarden aan te vullen en/of de bestaande bepalingen te preciseren dan wel herformuleren. Beleidsregels maken een integraal deel uit van de Performers overeenkomst
19.2 ACW kan het beleid van tijd tot tijd wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de ACW website.
19.3 Na bekendmaking kan Performer gedurende 14 dagen na wijziging ACW kennis geven van de weigering deze wijzigingen te accepteren. Na melding hiervan zal deze Performers overeenkomst en het recht om services van ACW te gebruiken –onmiddellijk na melding – eindigen.
19.4 De beleidsregels die bij wijze van referentie integraal deel uitmaken van deze Performers overeenkomst zijn:
a. het ACW Privacy beleid.

20. Beëindigen relatie met ACW
20.1 De Performers overeenkomst blijft van toepassing tot deze door Performer of door ACW wordt opgezegd, zoals hieronder wordt vermeld.
20.2 Als Performer deze Performers overeenkomst met ACW wilt beëindigen, kan deze dat te allen tijde onmiddellijk en kosteloos doen door de Performersaccount te sluiten.
20.3 ACW kan de Performers overeenkomst met Performer op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen als:
a. Performer een essentiële bepaling van de Performers overeenkomst heeft overtreden of door handelingen duidelijk maakt niet voornemens of in staat is te voldoen aan de essentiële bepalingen van de Performers overeenkomst; of
b. ACW hiertoe wettelijk verplicht is.
20.4 De beëindiging van deze Performers overeenkomst doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden waarvan Performer en ACW gebruik hebben gemaakt, die op de verhouding tussen Performer en ACW van toepassing zijn geweest, of welke zijn ontstaan in de periode dat de Performers overeenkomst van kracht was of waarvan is aangegeven dat deze voor onbepaalde tijd geldig blijven
20.5 Bij beëindiging van deze Performers overeenkomst of enige andere beëindiging van het gebruik van de ACW betaaldienst door Performer blijft de Performer aansprakelijk voor alle storneringen en terugvorderingskosten.

21. Toepasselijk recht
21.1 Op deze Performers overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze Performers overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd conform het Nederlandse recht. Alle geschillen die tussen Performer en ACW mochten ontstaan, naar aanleiding van deze Performers overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten of andere handelingen in samenhang met deze Performers overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam (Nederland) zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
21.2 In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en een anderstalige versie van deze Performers overeenkomst, heeft de Nederlandse versie voorrang.

22. Overig
22.1 De ICT, Hosting en Marketing alsmede de ACW betaaldienst Billing genoemd in deze Performers overeenkomst worden geleverd door ACW.
22.2 Performer gaat ermee akkoord dat de rechten en plichten ontstaan uit deze Performers overeenkomst als ook uit alle documenten die bij verwijzing van toepassing zijn, vrij en van rechtswege door ACW kunnen worden overgedragen in geval van fusie, splitsing, overname of andere herstructurering.
22.3 De titels van de verschillende secties in deze Performers overeenkomst zijn louter indicatief en geven niet noodzakelijk een precieze aanduiding van de inhoud van de artikelen waarnaar ze verwijzen.
22.4 Indien ACW nalaat te handelen met betrekking tot een schending door Performer of door anderen van deze Performers overeenkomst, doet ACW niet automatisch afstand van het recht te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.
22.5 Indien ACW een in deze Performers overeenkomst vermeldt wettelijk recht of rechtsmiddel niet uitoefent of afdwingt (of waarop ACW recht heeft conform het toepasselijk recht) kan dit niet worden gezien als een afstand van recht van ACW. Evenmin wordt dit gezien als het afstand doen van het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen. ACW kan en mag nog steeds gebruik maken van haar rechten of rechtsmiddelen.
22.6 Hetgeen geregeld is in de artikelen: '13. Informatie en handelingen van Performer', 16. Beperking van aansprakelijkheid ACW', '17. Vrijwaring', '18. Mededelingen en kennisgeving', '21. Toepasselijk recht' en '22. Overig' blijft voortbestaan na het beëindigen of verstrijken van deze Performers overeenkomst.
22.7 Deze Performers overeenkomst, vergezeld van de bij verwijzing opgenomen documenten en beleidsregels, vormen de volledige overeenkomst tussen Performer en ACW.

Door op de onderstaande knop te klikken, bevestig ik dat ik meerderjarig ben.

                  
icra rta